Struktura kosztów fundacji:

Wyszczególnienie Kwota za rok (zł, gr)
bieżący ubiegły
A. Zadania statutowe 583 316,46 447 732,52
1. zakup towarów i usług 25 250,00 44 064,82
2. zakup środków trwałych o wartości pow. 5000 zł 95 807,11 26 448,62
3. szkolenia personelu Szpitala 0,00 0,00
4. szkolenia organizowane przez Fundację 0,00 0,00
5. współpraca z innymi organizacjami, publikacje 0,00 12 942,20
6. nadwyżka kosztów nad przychodami ubiegłego roku 462 259,35 364 276,88
B. Koszty administracyjne 41 995,28 38 138,66
1. amortyzacja 0,00 0,00
2. zakup materiałów 8 558,12 812,77
3. zakup usług 10 132,72 2 588,99
4. wynagrodzenia i narzuty 712,08 34 736,90
5. podatki i opłaty 253,32 0,00
6. pozostałe, reklama 22 339,04
C. Pozostałe koszty, odsetki 1,86 0,00
RAZEM: 625 313,60 485 871,18

W ramach działalności statutowej Fundacja między innymi zakupiła i dofinansowała zakup środków trwałych oraz narzędzi na rzecz oddziałów:

  • Ortopedii

  • Onkologii

  • Rehabilitacji medycznej

Wszystkie zakupy dokonane w ramach zadań statutowych były przekazywane Umowami Darowizny na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Struktura przychodów Fundacji i ich źródła:

Wyszczególnienie Kwota za rok (zł, gr)
bieżący ubiegły
A. Darowizny 88 237,22 18 251,48
1. finansowe - od osób prawnych 67 750,00 10 000,00
2. finansowe - od osób fizycznych 16 179,70 8251,48
3. rzeczowe - od osób prawnych 0,00 0,00
B. Odsetki od rachunku bieżącego 0,00 0,00
C. Odsetki od lokat terminowych 2 528,71 5 360,35
D. Organizacja szkoleń 0,00 0,00
E. Pozostałe przychody (w tym: zysk z roku ubiegłego) 0,00 0,00
RAZEM: 90 765,93 23 611,83